O webu

Copyright © 1992-2023 Botanicus, spol. s r.o.
Koncept a správa webu: Idealab
Fotografie: © 1992-2023 Iveta Kopicová

Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu těchto webových stránek je výslovně zakázáno bez písemného souhlasu provozovatele webových stránek. Pro souhlas s využitím našich obrazových a textových materiálů kontaktujte:
Radek Váňa, tel. + 420 777 572 576

Při neoprávněném použití fotografií nebo textů z webu Botanicus, především pak jako ilustračních materiálů přímo nesouvisejících s aktivitami Botanicus, spol s r.o., budeme postupovat dle platné legislativy. Botanicus, spol. s r.o. dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Návštěvní řád internetových stránek Botanicus.cz
1. Provozovatelem internetových stránek Botanicus.cz (www.botanicus.cz), je společnost Botanicus, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 8, Lysá nad Labem, 289 22 Ostrá, IČ: 45147264.

2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek botanicus.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek botanicus.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.

3. Jakékoliv užití internetových stránek botanicus.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek botanicus.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Botanicus, spol s r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu těchto internetových stránek.

4. Na internetových stránkách botanicus.cz jsou společností Botanicus, spol. s r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Botanicus, spol. s r.o.

5. Veškerý obsah internetových stránek botanicus.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek botanicus.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Botanicus, spol. s r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Botanicus, spol. s r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek botanicus.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách botanicus.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na těchto internetových stránkách.

6. Společnost Botanicus, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek botanicus.cz.

7. Každý návštěvník užívá internetové stránky botanicus.cz na vlastní riziko. Společnost Botanicus, spol. s r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek botanicus.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Botanicus, spol. s r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek botanicus.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek botanicus.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Botanicus, spol. s r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Botanicus, spol. s r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Botanicus, spol. s r.o.

9. Společnost Botanicus, spol. s r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách botanicus.cz. Společnost Botanicus, spol. s r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 4. 2019.